Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonywanie usługi sprzątania

Poznań, dnia 14 grudnia 2006r.
RT-2370/15/2006
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„WYKONYWANIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ W POZNANIU
Postępowanie ogłoszone zostało w dniu 28listopada 2006 roku.
Dane o ofertach:
a)      liczba złożonych ofert: 6
b)     liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 2
Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta firmy:
ALKOM Firma Handlowo – Usługowa
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
61-249 Poznań
ul. Falista 6/1
Wartość oferty:
Netto: 71.855,28 zł
Brutto: 87.663,44 zł
Termin wykonania: od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery ważne oferty na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej analizy w kryterium oceny jakim była najniższa cena ofertowa wyłoniono wyżej wymienionego Wykonawcę.
W postępowaniu nie wystąpiły także przesłanki określone w art. 93 ustawy.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez POŁYSK II Spółka z o.o., 61 – 495 Poznań, ul. Czwartaków 25, na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 Zamawiający odrzucił ofertę złożona przez Firma Handlowo – Usługowa SETI, 61- 616 Poznań,   Oś Władysława Łokietka 9/61
 
podpisał: 
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
bryg. Krzysztof Wiśniewski
Kategoria: