KM PSP w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko - referenta administracyjno-prawnego

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
poszukuje kandydata na stanowisko
 
Referent prawno-administaracyjny
 
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Poznań
Główne obowiązki:
- świadczenie pomocy prawnej
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- występowanie przed sądami i urzędami,
- koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
- zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskie.
Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
Wymagania niezbędne:
-dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na kierunku prawo lub administracja,
-wysoka kultura osobista,
-komunikatywność,
-umiejętność organizacji pracy własnej
-umiejętność posługiwania się komputerem,
Wymagania dodatkowe:
-obsługa urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- życiorys oraz list motywacyjny
- mile widziane referencje
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 marca 2007r. w sekretariacie Komendy Miejskiej pokój 201, na adres pocztowy
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Wolnica 1
61-764 Poznań
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy-referent prawny
Inne informacje:
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone, nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: tel.0618215-481 do 482.
Kategoria: