OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów...

Nr sprawy PT- 2370 /10 / 2007

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na: „Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarską i Wolnicą”.

         

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  30.07.2007 r. nr 129662-2007

 
                                                     

1.      

Nazwa i adres zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 61-764 Poznań ul. Wolnica 1, telefon: ( O 61 ) 821 53 00, fax ( O 61 ) 821 54 02, REGON: 631296370, NIP: 778-13-43-401, adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl

2.      

Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.).

3.      

Przedmiot zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których zakres w szczególności obejmuje:

3.1.1  

Wykonanie nawierzchni dobiegu do wspinalni. CPV - 45.11.00.00 – 8,

3.1.2  

Wykonanie użytkowego oświetlenia terenu parkingu i otoczenia budynku strażnicy CPV -     45.31.00.00 – 3.

3.2 

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Specyfikacji technicznej wykonania                 i odbioru robót (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 2/1 – wykonanie nawierzchni dobiegu do wspinalni, załącznik nr 2/2 – oświetlenie elektryczne terenu parkingu i otoczenia budynku strażnicy.

4     

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5     

Termin wykonania zamówienia: 13 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

6     

Warunki udziału w postępowaniu:

6.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.2   

 Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.

6.3   

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.). Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

6.4   

 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy          z Wykonawców.

 

7     

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

7.1     Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, o których mowa          w art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.).

7.2     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu oświadczeń        i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego.

7.3 

Ocena dokonywana będzie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

7.4 

 Zamawiający uzna za nieważną i odrzuci ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych            w ustawie Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz             w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8     

Miejsce realizacji: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Wolnica 1.

9     

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Wolnica 1; od poniedziałku do piątku w godzinach 8 :30 do 14:00 lub za pośrednictwem poczty po wcześniejszym zapotrzebowaniu złożonym faxem nr (061) 821 54 02 i przesłanym pocztą oraz pobrać ze strony internetowej www. kmpsp.poznan.pl.

10   

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11   

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: - Najniższa cena ofertowa -100%.

12   

Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - sekretariat pokój 201.

13   

Termin składania ofert:  upływa dnia  22 sierpnia 2007 r. godz. 10:00

14   

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

15   

Cena SIWZ: 10,00 zł (brutto) + ewentualne koszty przesyłki.

16   

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zastępca Komendanta Miejskiego – mł. bryg. Witold Rewers,

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego – st. kpt. Wiesław Pokorski.

17   

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

18   

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

 
 
                           
 
 

Poznań, dnia      30 lipca 2007 roku

      Podpisał:
                                                                                          Komendant Miejski
                                                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                               w Poznaniu
                                                                          st. kpt. mgr inż. Tomasz Antuszewski

                                                                                                                                                 

 
SIWZ i Załączniki 359.53 KB
Kategoria: