Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe

Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

na realizację zadania p.n.: Realizacja prospektów propagujących działania proekologiczne Państwowej Straży Pożarnej. Foldery te rozpowszechniane będą podczas akcji edukacyjnych realizowanych przez strażaków w szkołach i na imprezach edukacyjnych organizowanych przez UM i inne organizacje.

W ramach zadania zlecono wydruk 20.000 szt. ulotek informacyjnych o proekologicznej działalności straży pożarnej na kwotę 8.052,00 zł dofinansowano ze środków GFOŚiGW w 50%.
Kategoria: