POWSTAŁA BAZA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH MIASTA POZNANIA

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy KM PSP w Poznaniu informuje, że uruchomiona została strona internetowa z naniesionymi hydrantami zewnętrznymi na sieci wodociągowej spółki Aquanet S.A. na terenie miasta Poznania.
Pod adresem www.hydranty.kmpsp.poznan.pl można znaleźć na mapie google lokalizację hydrantów z podziałem na hydranty nadziemne, podziemne, wysokiej wydajności oraz zabytkowe hydranty kandelaber (charakteryzujące się innym sposobem uruchamiania – odkręcane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Przy okazji informujemy, że wymagania dotyczące hydrantów zewnętrznych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia:
  1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
  2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80
w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
  3. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.
  4. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
  5. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).
  6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
 - między hydrantami - do 150 m;
 - od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
 - najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
 - innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
 - od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
  7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
  8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
 - dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
 - dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
 - dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
 - dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 -5 dm3/s.
  9. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania:
 - średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
 - wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm3/s;
 - hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych
z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
 - miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi
z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu - czarna, umieszczona między szerokimi czerwonymi pasami duża litera H na białym tle (Polska Norma PN-N-01256-4 pt. „Znaki bezpieczeństwa, techniczne środki przeciwpożarowe”).
Oznakowanie hydrantu zewnętrznego

Oznakowanie rozmieszczenia hydrantu zewnętrznego

  -  przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody
o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
 - na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.
  10. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w ust. 9, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.
  12. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
  13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

W przypadku wszelkich uwag w zakresie lokalizacji bądź oznakowania hydrantów prosimy
o zgłaszanie tego faktu do Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego na adres:
operacyjna@kmpsp.poznan.pl

Strona www.hydranty.kmpsp.poznan.pl powstała dzięki pomocy następujących funkcjonariuszy:

  • st. asp. Mariusz Gruszka,
  • asp. Tomasz Gołębiewski,
  • mł. ogn. Michał Kaczmarek,
  • st. str. Łukasz Spurtacz.

Sporządził:
st. kpt. Jarosław Kuśmirek

Dz.U. z 2009 Nr 124, poz 1030.pdf 58.67 KB
Kategoria: