Kolejny materiał cyklu dotyczącego historii poznańskich strażaków - Powstanie i rozwój poznańskiej Państwowej Straży Pożarnej. Rozwój infrastruktury budowlanej i techniki ratowniczej.

24 sierpnia 1991 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę
o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej. Odtąd ochrona przeciwpożarowa polegała na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Państwowa Straż Pożarna stała się zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (1).
Rozpoczął się proces tworzenia krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego i nowych dziedzin ratownictwa takich jak ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Chcę zaznaczyć, że poznańscy strażacy z Pododdziału Ratownictwa Technicznego, Chemicznego i Ekologicznego Poznań-Krzesiny zaczęli organizować i rozwijać ratownictwo chemiczne i ekologiczne w 1990 r. po otrzymaniu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (był to jeden z pierwszych tego rodzaju samochodów w kraju). Miałem zaszczyt i przyjemność dowodzić wtedy tym pododdziałem i współorganizować ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła działalność 1 lipca 1992 roku, a krajowy system ratowniczo-gaśniczy zaczął funkcjonować od 1995 r.
1 lipca 1992 r. utworzono Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Komendantem został st. bryg. w st. spocz. Stefan Korbacz (1992 -1996), który organizował nowy poznański system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W skład Komendy Rejonowej wchodziło wtedy 8 jednostek ratowniczo-gaśniczych i jeden Posterunek PSP. W 1992 r. oddano do użytku nową strażnicę na poznańskim Piątkowie, gdzie rozpoczęła działalność nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5. Powstanie nowej jednostki znacznie zwiększyło zabezpieczenie operacyjne Poznania. W 1996 r. komendantem rejonowym PSP Poznań został st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Wiśniewski (1996 – 2007), który podjął działania mające na celu dalszy rozwój poznańskiej ochrony ppoż. i ratownictwa. W 1998 r. zorganizowano na pięknym poznańskim Starym Rynku uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, promocję absolwentów SA PSP Poznań oraz jubileusz 120-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazania sztandaru Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Była to dla nas podniosła uroczystość i wielkie wyróżnienie. W 1999 r. miała miejsce kolejna reforma administracyjna w kraju. Z dniem 1 stycznia 1999 r. zaczęły funkcjonować komendy powiatowe/miejskie PSP. W Poznaniu powstała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, a komendantem został dotychczasowy komendant st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Wiśniewski, który kontynuował zadania z zakresu rozwoju i doskonalenia ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Do priorytetów zadań m.in. Pan Komendant zaliczył rozwój bazy lokalowej (strażnice), techniki ratowniczej (nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy) oraz systemu ratowniczego aglomeracji poznańskiej. Zastępcą komendanta miejskiego ds. logistyki był w latach 1998-2008 bryg. Witold Rewers, obecny komendant miejski PSP (od 2008 r.), który realizował szereg zadań z zakresu rozwoju infrastruktury budowlanej i techniki ratowniczej. Koncepcja szybkiego rozwoju bazy lokalowej i techniki ratowniczej była wielkim wyzwaniem. Szczególne działania w tym zakresie podjął nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński ówczesny wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu (1995 -2006). Wielkie zaangażowanie Pana nadbryg. w st. spocz. Ryszarda Kamińskiego miało bardzo duży wpływ na rozwój infrastruktury budowlanej i techniki ratowniczej poznańskiej straży. Szereg zadań w tym zakresie realizował wtedy nadbryg. Wojciech Mendelak, ówczesny zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego ds. logistyki (1999-2007), a obecnie wielkopolski komendant wojewódzki PSP (od 2008 r.).
W 2000 r. oddano do użytku nową strażnicę na Ratajach i utworzono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7. Do tej jednostki przeniesiono załogę ze zlikwidowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Luboniu. Następna nowoczesna strażnica, zbudowana przez firmę Volkswagen, powstała w 2003 r. na terenie zakładu Volkswagen. Do tej strażnicy przeniesiono załogę JRG3 ze starej strażnicy przy ul. Rynek Wschodni. Powołanie w tym miejscu jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP znacznie wzmocniło zabezpieczenie operacyjne aglomeracji poznańskiej. Był to następny krok w rozwoju i doskonaleniu poznańskiego systemu ratowniczego (1).
W tym samym roku, 8 grudnia 2003 roku, poznańscy strażacy ze Starego Miasta otrzymali piękną architektonicznie i funkcjonalną strażnicę przy ulicy Wolnica. W tej strażnicy była też siedziba Komendy Miejskiej PSP. Podczas budowy strażnicy odkryto zabytkowe średniowieczne mury obronne Poznania. Dzisiaj stanowi to atrakcję turystyczną (1). Równocześnie realizowano szereg zadań dotyczących rozwoju techniki ratowniczej (zakup bardzo dużej liczby pojazdów i różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego). Można powiedzieć, że technikę ratowniczą starą wymieniono na nowoczesną (pojazdy i sprzęt ratowniczy). Systematycznie modernizowano strażnicę JRG8 w Bolechowie, gdzie zorganizowano powiatowy magazyn sprzętu na wypadek zagrożeń powodziowych. W 2007 r. odbyły się w Poznaniu uroczystości z okazji Dnia Strażaka i 130-lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Z tej okazji wybito okolicznościowy medal.
Serdeczne słowa podziękowania, uznania i wyrazy szacunku kierujemy Panom Komendantom st.bryg. w st. spocz. Stefanowi Korbaczowi oraz st. bryg w st. spocz. Krzysztofowi Wiśniewskiemu.
W 2008 r. nadbryg. Wojciech Mendelak został wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP, a bryg. Witold Rewers komendantem miejskim PSP w Poznaniu. St. bryg. Leszek Janiak jest zastępcą wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP ds. logistyki (od 2007 r.) i realizuje szereg zadań w zakresie poznańskiej infrastruktury budowlanej i techniki ratowniczej, za co serdecznie dziękujemy. W 2008 r. oddano do użytku Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego. W ramach dwóch wojewódzkich projektów, ze środków unijnych, KM PSP Poznań otrzymała nowe specjalne pojazdy ratownicze. Było to bardzo duże wzmocnienie naszego potencjału ratowniczego. W 2011 r. oddano do użytku, podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka, zmodernizowaną i rozbudowaną strażnicę, w której funkcjonują JRG9 Mosina i OSP Mosina. Od 2011 r. rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy na Grunwaldzie. To wielkie przedsięwzięcie pozwoli zachować rys historyczny temu budynkowi i zapewnić bardzo dobre warunki służby strażaków. Jednostka na Grunwaldzie (JRG2) ma największą liczbę wyjazdów do zdarzeń spośród wszystkich JRG w Wielkopolsce. W grudniu 2012 r. oddano do użytku nową siedzibę Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz Stanowisko Analizowania i Prognozowania Zagrożeń przy ul. Bobrzańskiej 6a. To bardzo nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Szczególnie ważną rolę w systemie ratowniczym pełni nowoczesne Stanowisko Analizowania i Prognozowania Zagrożeń.
Szczególne słowa podziękowania, uznania i wyrazy szacunku kierujemy Panom nadbryg. Wojciechowi Mendelakowi wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP i nadbryg. w st. spocz. Ryszardowi Kamińskiemu wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w latach 1995 -2006.

Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu

Literatura:
1. Andrzej Zarzycki „Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253-2008”. Wydanie Jubileuszowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wydawca WYDAWNICTWO I DRUKARNIA UNI-DRUK s.j. Luboń, ul. Przemysłowa 13. Poznań 2009.
2. Zdjęcia: wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy przy ul. Bobrzańskiej - st. kpt. Sławomir Brandt rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, archiwum własne KM PSP Poznań.

Galeria: 
Kategoria: