Nabór do służby 2013

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
poszukuje kandydatów na stanowisko
STAŻYSTA (STRAŻAK) w grupie ratowników(3) i ratowników-kierowców(7)
w zmianowym systemie służby, w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.
Ilość miejsc-10, planowane zatrudnienie – marzec 2014r.

Wymagania stawiane kandydatom:
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe.
3. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Co najmniej średnie wykształcenie.
5. Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby (oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych po zakończeniu ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego).

Wymagania preferowane od kandydata na stanowisko docelowe ratownik - kierowca :
1. Prawo jazdy kategorii C, CE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (pisany odręcznie).
2. List motywacyjny wraz z wykazem załączonych dokumentów.
3. Kserokopie:
- dowodu osobistego,
- książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencja wojskową,
- świadectwo pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
- dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne.
4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy (poniżej) lub w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)
5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie.
Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy(poniżej)lub w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)
6. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy (poniżej) lub w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)
7. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz ewentualnie próbie wysokościowej lub sprawdzianie z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.
Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy(poniżej) lub w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)

Inne informacje:
Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Komisja zakwalifikuje do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu osoby, które zaliczając cały proces kwalifikacyjny, osiągną najlepsze wyniki. Postępowanie kwalifikacyjne będzie czterostopniowe.

I etap postępowania kwalifikacyjnego:
a. Przegląd i sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
LINK do wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
b. Ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień oraz określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

Uwaga:
Honorujemy wymagane oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone wyłącznie na drukach pobranych ze strony internetowej lub pobranych w sekretariacie Komendy. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu oraz niezłożenie w terminie (tj. do 19.08.2013r. liczy się data
wpływu do sekretariatu Komendy) kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Informacji w sprawie naboru udziela Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji tel.(0-61)2220310-314

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:
1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów
2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa
ukończenia kursu) -20 punktów
3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów
4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) -30 punktów
5. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -10 punktów
6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* + RT (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -15 punktów
7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* + RT + RW
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 punktów
8. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej (kopia dyplomu) - 15 punktów
9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia
8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z dnia 20 października 2006r. z późn. zm.) (kopia dyplomu) - 15 punktów
10. Wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w
codziennym rozkładzie czasu służby (kopia dyplomu) - 15 punktów
11. prawo jazdy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy) - 10 punktów
12. prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) - 15 punktów
13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku (np. uprawnienia do obsługi podnośników,
drabin mechanicznych, kurs archiwizacji, patent stermotorzysty itp.) nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie. W sumie 15 punktów.
14. Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych
do zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór - 15 punktów
Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach itp.

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:
*SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.
*KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny do 01.06.2014r.)
*RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej .
*RW – szkolenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach .
Wyjaśnienie liczenia punktów:
• Za kwalifikacje wymienione w punktach 1 -7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.
• Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.
• Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
• W kwalifikacjach określonych w punktach 5 - 7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 60.

II etap postępowania kwalifikacyjnego
Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią).
Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej powinni posiadać ubezpieczenie NNW, lub w razie braku złożyć oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia.
Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy(poniżej) lub w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)
Przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn.
Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

Opis konkurencji:
Próba harwardzka
Opis konkurencji:
Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą "harvard step-up test"
W ciągu 5 minut badany wchodzi na stopień o wysokości 40 cm w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min. (3 pomiary przez 30 s). Następnie wylicza się wskaźnik wydolności.
Bieg na dystansie 1000 metrów.
Opis konkurencji:
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, żeby nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg.
Bieg na dystansie 50 metrów.
Opis konkurencji:
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, żeby nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg.
Podciąganie na drążku
Opis konkurencji:
(drążek na wysokości doskocznej)
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem) lub podchwytem – ramiona wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
W przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności poniżej oceny dobrej z próby harwardzkiej kandydata nie dopuszcza się do kolejnych konkurencji.
Pływanie
Przepłynięcie 50 m , dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek.
Próba wysokościowa/wejście na drabinę mechaniczną(przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75˚ na wysokość 20m./ Próbę ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony)

Wynikiem końcowym oceny testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich konkurencji składających się na ten test.

III etap postępowania kwalifikacyjnego
Pisemny test z wiedzy – 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Możliwe są cztery odpowiedzi, w tym tylko jedna prawidłowa. Czas trwania 25 min. Za poprawne rozwiązanie przyznaje się 1 punkt. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi lub udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi
na pytanie testowe nie przyznaje się punktów. Kandydaci do służby przystępują do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 20.

IV etap postępowania kwalifikacyjnego
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z CZŁONKAMI KOMISJI
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
a)motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
b)społeczna postawa wobec ludzi,
c)spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562, z późn. zm.).
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 30.

Terminarz naboru:
Termin składania dokumentów - do dnia 19 sierpnia 2013r. w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu , ul. Bobrzańska 6a, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 .(liczy się data wpływu)
1. Weryfikacja dokumentów od 20.08.13r. do 26.08.2013r.
2. Próba harwardzka -"harvard step-up test" - 02.09.13r. JRG 7 ul. Bobrzańska 6, Poznań, godz:9:00
3..Test sprawności fizycznej- podciąganie na drążku - 02.09.13r. JRG 7 ul. Bobrzańska 6, Poznań, godz:9:00
4. Próba wysokościowa - 02.09.13r. JRG 7 ul. Bobrzańska 6, Poznań, godz:9:00
5. Pływanie - 03.09.13r. godz 07:00, pływalnia POSIR ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu (ubiór przewidziany regulaminem pływalni)
6. Test sprawności fizycznej
- bieg na 50 m – 03.09.13r. godz 12:00 boisko przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu (strój sportowy – zakaz używania obuwia z kolcami)
- bieg na 1000m - 03.09.13r. godz 12:00 boisko przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu (strój sportowy – zakaz używania obuwia z kolcami)
7. Test wiedzy - 04.09.13r. sala szkoleniowa JRG Nr 7 (I piętro, ul. Bobrzańska 6, Poznań), 2 tury: 1 tura godz. 10:00, 2 tura godz. 11:30
8. Rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji – 16-17.09.13r. godz 8:00-15:30 – siedziba Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu(ul. Bobrzańska 6a, Poznań)
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydat w sekretariacie Komendy Miejskiej może złożyć do Przewodniczącego Komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie - niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania wyników do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 15:30 – termin wpływu do Sekretariatu Komendy. Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej. Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie wyżej wymienionych terminów. Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki będą opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Komendy. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci do służby, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów zostaną skierowani na badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku wydania przez Komisję Lekarską orzeczenia o braku zdolności do pełnienia służby, na badania zostaną skierowani kolejni kandydaci z najwyższą ilością punktów spośród kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwaga:
Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w jednostce organizacyjnej KM PSP Poznań-Komendant Miejski może skierować na badania, o których mowa w w/w.kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.