Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poszukuje, spośród osób zatrudnionych w Komendzie Miejskiej, kandydata na stanowisko: młodszego specjalisty w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym (stanowisko oficerskie).

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań ul. Bobrzańska 6a

System służby: codzienny system pełnienia służby

Forma naboru: wewnętrzny

Główne obowiązki:
– Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
– sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych
– ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów
– udział w odbiorach technicznych obiektów
– opiniowanie rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
– prowadzenie dokumentacji wydziału.

Wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne.

Wymagania niezbędne:
– ogólna znajomość zagadnień technicznych i budowlanych
– ogólna wiedza techniczna w zakresie instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach
– chęć poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i technicznych systemów zabezpieczeń obiektów
– dobra organizacja pracy
– rzetelność, dokładność i dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:
- obsługa urządzeń multimedialnych
- dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- CV wraz z listem motywacyjnym
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 marca 2016 r. w kancelarii ogólnej Komendy Miejskiej PSP Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy-młodszy specjalista- PZ”
lub na e-mail kadry@kmpsp.poznan.pl
Inne informacje:

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone, nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wew. numerem tel. 20 330
Naczelnik Wydziału PZ mł. bryg. Michał Szymaniak.

Kategoria: