Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko st. mistrz w Wydziale Technicznym w celu zatrudnienia na stanowisku pomocniczym

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko st. mistrz w Wydziale Technicznym w celu zatrudnienia na stanowisku pomocniczym.

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Miejska PSP w Poznaniu ul Bobrzańska 6a

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. Wykonywanie bieżących napraw:
o drzwi, klamek, zamków,
o instalacji i urządzeń sanitarnych ( baterie, syfony, zawory, wężyki ),
o urządzeń elektrycznych ( w podstawowym zakresie, diagnostyka ),
o urządzeń i instalacji ( w podstawowym zakresie, diagnostyka ),
o mebli i wyposażenia drewnianego i drewnopodobnego

2. Wykonywanie prac remontowych:
o szpachlowanie , malowanie
o układanie wykładzin, płytek
o naprawy powierzchni dachowych, opierzeni

3. Wykonywanie prac konserwacyjnych
o impregnacja powierzchni
o mycie i konserwacja pojazdów

4. Bieżąca pomoc w przygotowaniach imprez sportowych, edukacyjnych organizowanych przez komendę.

5. Prace porządkowe na terenie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
o wykształcenie minimum zasadnicze ( mile widziane średnie ),
o prawo jazdy kat. B ( wymagane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów)
o sumienność
o odpowiedzialność
o umiejętność analitycznego myślenia
o kreatywność

Dodatkowe preferencje:
o uprawnienia SEP do 1kV
o znajomość obsługi komputera ( w tym programy pakietu office)

Pozostałe wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4. doświadczenie zawodowe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny podpisany przez kandydata,
2. kopia dowodu osobistego,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączeniu ) lub w sekretariacie komendy.

Dokumenty należy składać w terminie do 30 października 2017 roku w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór -stanowisko pomocnicze ".
W przypadku składania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po tym terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Umowa o pracę, poprzedzona 3- miesięcznym okresem próbnym.
Osoby zakwalifikowane do grupy najlepszych kandydatów zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu, mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania, zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 61 ) 22 20 350.