JRG 3 - Ćwiczenia na obiekcie.

W dniach od 14 do 16 maja br. zmiany służbowe JRG Nr 3 uczestniczyły przy założeniach organizacyjnych połączonych z próbną ewakuacją pracowników oraz osób przebywających w budynku ITOPK w Poznaniu przy
ul. Energetycznej. ITOPK to Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przystosowana
do przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne. Spalanie odpadów w wysokiej temperaturze zapobiega emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Gazy powstałe w procesie spalania
są dokładnie oczyszczane w specjalnych filtrach. Proces ten jest wieloetapowy i stanowi newralgiczny element całego systemu. Zanieczyszczenia są ograniczane zarówno poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń
i technologii, jak i odpowiednie, stabilne prowadzenie procesu technologicznego. Dzięki temu z komina wydobywa się głównie para, tlen, azot i dwutlenek węgla, a skuteczność zastosowanych metod oczyszczania spalin wynosi 99% . Wszystko to powoduje, że system gwarantuje spełnienie surowych norm środowiskowych. Biorąc pod uwagę przeznaczenie obiektu i wykorzystane różnego rodzaju systemów technologicznotechnicznych wzbudza zainteresowanie zawodowe strażaków, jak również uświadamia o potrzebie cyklicznego pogłębiania wiedzy
do rozpoznania operacyjnego obiektu na okoliczność ewentualnej interwencji przez służby ratownicze.
W założeniach do ćwiczeń w próbnej ewakuacji, przyjęto wariant sprawdzenia systemów sprawności działania centrali systemu alarmu pożarowego uruchamianego za pomocą ręcznego ostrzegacza pożarowego „ROP”, a następnie obiegu informacji i zachowania się pracowników zakładu wg. przyjętej procedury
na okoliczność powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. W celu wyrobienia odpowiednich nawyków wśród pracowników firmy „SUEZ”, przygotowanie ćwiczeń i ich rozpoczęcie było objęte poufnością,
co gwarantowało odzwierciedlenie realnych mechanizmów postepowania na okoliczność ogłoszenia alarmu.
Po przeprowadzonych ćwiczeniach omówiono założenia do ćwiczeń, podsumowano przebieg realizacji próbnej ewakuacji, jak również przeprowadzono pogadankę w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki pożarowej.
Autor: bryg. Mirosław Soćko

Galeria: