Szkolenie z zakresu obiegu dokumentacji i archiwizacji dokumentów-14.09.2018r.

W dniu 14 września br. w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu obiegu dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz postępowaniem z dokumentacją archiwalną w oparciu o instrukcje archiwalną. Szkolenie przeprowadziły st.kpt. Emilia Kuczkowska-Zastępca Naczelnika Kadr, Organizacji i Archiwizacji oraz mgr Małgorzata Otłowska – specjalista, archiwista zakładowy.

Tematyka i zakres szkolenia obejmowały:
I. Zasady obiegu dokumentacji,
- podstawa prawna,(akty prawne)
- instrukcja kancelaryjna,
- system kancelaryjny,
- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji - zakres czynności kancelaryjnych sekretariatu,
- zakres czynności kancelaryjnych prowadzącego sprawę,
- obieg dokumentacji wewnętrznej,
- formy załatwiania spraw,
- dekretacja pisma,
- sporządzanie pism,
- sporządzanie odpisów i kserokopii,
- wysyłanie i doręczanie korespondencji,
- budowa JRWA,
- cechy i oznaczenia akt,
-znak sprawy
- spis spraw
II. Organizacja i zadania archiwum zakładowego,
- podstawa prawna (akty prawne),
- podział akt na kategorie archiwalne,
- przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
- przygotowanie dokumentacji do zdania do archiwum – porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych,
- spisy zdawczo – odbiorcze,
- udostępnianie akt do celów służbowych

W szkoleniu wzięli udział mł.bryg. Jarosław Zamelczyk, mł.bryg. Rałał Kociemba – Zastępcy komendanta Miejskiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych a także pracownicy systemu ośmiogodzinnego.

Galeria: 
Kategoria: