JRG 2 - przyrządy pomiarowe - doskonalenie zawodowe

W dniu 29 kwiecień 2020 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia z będącymi na wyposażeniu JRG 2 detektorami. Jednostka dysponuje kilkoma takimi urządzeniami: detektor wielogazowy MSA ALTAIR 4X, detektor wielogazowy MSA ALTAIR 4XR, Toksymetr DRÄGER PAC 7000 CO, Toksymetr HONEYWELL TOXIPRO CO oraz detektor wielogazowy DRAGER X-am 5000. Każde z tych urządzeń posiada inne możliwości oraz w związku z tym, iż pochodzą od różnych producentów, posiadają inną budowę i inne sposoby obsługi. Ćwiczenia miały na celu zagłębienie się w możliwości, jakimi dysponują poszczególne urządzenia a także opanowanie ich obsługi. Strażacy zostali podzieleni przez prowadzącego zajęcia Dowódcę JRG 2 bryg. Jarosława Kuśmirka na 3 grupy. Każda z grup miała za zadanie opisać szczegółowo możliwości i obsługę urządzenia, które otrzymała, a także scharakteryzować jeden z wybranych gazów lub parametrów, które w/w przyrządy rozpoznają. Jedna grupa miała scharakteryzować tlen O2 oraz gazy wybuchowe Skupiono się tutaj szczególnie na Metanie CH4, gdyż na podstawie tego gazu urządzenia obliczają dolną granicę wybuchowości. Kolejnym gazem był siarkowodór H₂S, następnie amoniak NH3 oraz tlenek węgla CO. Po omówieniu tych wszystkich zagadnień, przeszliśmy do ćwiczeń praktycznych, z użyciem symulatora do obserwacji rozprzestrzeniania się gazów i dymów. Umieszczono w makiecie, w jednym z pomieszczeń szczelnie zamkniętym mierniki oraz zapaloną świeczkę. Następnie obserwowano zachowanie płomienia oraz wskazania urządzeń a także zależność pomiędzy spadkiem ilości tlenu a wzrostem stężenia tlenku węgla. Symulowano różne sytuacje, głównie regulując dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Świetnie do tego typu obserwacji przydaje się aplikacja MSA connect, która współpracuje z detektorem MSA ALTAIR 4XR. Umożliwia ona kontrolowanie w czasie rzeczywistym wskazań z odległości. Aplikacja szczególnie może być przydatna do pomiarów w zagłębieniach terenu takich jak studnie, piwnice itp.

Opracował: mł. asp. Łukasz Leśniak
Zdjęcia: bryg. Jarosław Kuśmirek, st. kpt. Kamil Skieresz, mł. asp. Łukasz Leśniak

Galeria: