Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik

Naczelnik Wydziału: st. kpt. Bartosz Kozłowski

mail: naczelnikrz@kmpsp.poznan.pl

tel.: 61 22 20 330

Zastępca

Zastępca Naczelnika: kpt. Aleksandra Guzik

tel. 61 22 20 331

Pracownicy Wydziału:

mł. bryg. Dagmara Schroeder - tel.: 61 22 20 336

wakat - tel.:61 22 20 335

kpt. Marcin Szulc - tel.: 61 22 20 333

ogn. Bartosz Kwasiżur - tel.: 61 22 20 337

st. str. Klaudia Pawlaczyk - tel.: 61 22 20 338

wakat - tel.: 61 22 20 334

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na obszarze działania, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzenienia się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. udział w odbiorach technicznych oraz przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarze działania;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
Załączniki: