Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. mgr inż. Rafał Brodziak

mail: naczelnikrz @ kmpsp.poznan.pl

tel.: 61 22 20 330

p.o. Zastępca Naczelnika:

st. kpt. Bartosz Kozłowski

tel. 61 22 20 331

Pracownicy Wydziału:

Natalia Bartkowiak - tel.: 61 22 20 332

kpt. Aleksandra Guzik - tel.:61 22 20 335

mł. bryg. Dagmara Schroeder - tel.: 61 22 20 336

- tel.: 61 22 20 334

mł. kpt. Marcin Szulc - tel.: 61 22 20 333

mł. ogn. Bartosz Kwasiżur - tel.: 61 22 20 337

Do zadań Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez
przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej na obszarze działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń;
5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na obszarze działania, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzenienia się;
7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej;
10) udział w odbiorach technicznych oraz przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych
obiektów budowlanych oraz terenów;
12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę
prawo ochrony środowiska;
13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych o ochronie
przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego;
14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarze
działania;
15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym
awariom przemysłowym;
16) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego.