Wydział Operacyjno-Szkoleniowy (+ Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego)

Naczelnik stkpt

Naczelnik Wydziału: st. kpt. Kamil Witoszko

e-mail: naczelnikrr@kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 360 / 61 22 20 360


Zastępca stkpt

Zastępca Naczelnika: st. kpt. Adam Szyda

e-mail: naczelnikrr@kmpsp.poznan.pl

tel. +48 47 77 16 361 / 61 22 20 361


Pracownicy Wydziału:

Kierownik Sekcji Operacyjnej: wakat - tel. +48 47 77 16 363 / 61 22 20 362

st. ogn. Małgorzata Stańdo - tel. +48 47 77 16 364 / 61 22 20 364

st. asp. Konrad Szymkiewicz - tel. +48 47 77 16 362 / 61 22 20 363

(Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego)

e-mail: operacyjna@kmpsp.poznan.pl


Kierownik Sekcji Szkoleniowej: st. kpt. Michał Kucierski - tel.+48 47 77 16 366 / 61 22 20 366

wakat - tel.+48 47 77 16 365 / 61 22 20 365

st. ogn. Przemysław Śmigielski - tel. +48 47 77 16 367 / 61 22 20 367

e-mail: szkolenie@kmpsp.poznan.pl


Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:

e-mail: km-poznan@psp.wlkp.pl

tel. 61 82 15 666

Zmiana A:

Dyżurny Operacyjny Miasta: kpt. Krzysztof Kraszewski

mł. kpt. Mirosław Grzeszczak

ogn. Tomasz Wawrzynkiewicz

st. asp. Mateusz Czajka

Zmiana B:

Dyżurny Operacyjny Miasta: st. kpt. Tymoteusz Zgrabka

st. asp. Miłosz Michałkiewicz

asp. sztab. Marcin Ciszewski

mł. asp. Krzysztof Cierzniak

Zmiana C:

Dyżurny Operacyjny Miasta: st. kpt. Sławomir Pela

st. asp. Arkadiusz Kurczewski

st. asp. Adrian Augustyniak

mł. ogn. Piotr Łuka

Zmiana D:

Dyżurny Operacyjny Miasta: kpt. Piotr Łuczak

asp. sztab. Dariusz Samulczyk

asp. Przemysław Wyszyński

asp. Dariusz Dziasek


Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej/miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
do właściwych służb;
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze stanowiskiem kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami
oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych
oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
15) prowadzenie ewidencji podmiotów wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
17) bieżące informowanie oficera prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
18) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze działania;
19) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
20) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze działania;
21) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
22) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez oficera prasowego, którego wyznacza decyzją personalną Komendant Miejski"Dokumentacja operacyjna"


"Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy"


"Wykaz ważniejszych zasad obowiązujących w ksrg"